Privacyreglement voor cliënten Zamensterk Werkt
PRIVACYREGLEMENT

Zamensterk Werkt is o.a. actief op het gebied van arbeidsactivering, coaching, arbeids-advisering en taalbegeleiding. Ten behoeve van al haar activiteiten registreert zij gegevens van haar cliënten.

Het doel van dit privacyreglement is de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.


Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan:
Registratie: de administratie van Zamensterk Werk B.V.
Client: de natuurlijke persoon , die zich heeft gewend tot, of is verwezen naar Zamensterk Werkt met het verzoek hem of haar, een traject te laten volgen.


Artikel 2: Doel van de registratie

Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een ontwikkelingstraject, welke Zamensterk Werkt in samenwerking met cliënt uitvoert.

Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen dit reglement.

Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven bedoeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.


Artikel 3: Opgenomen gegevens

Zamensterk Werkt verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente of uzelf) bij de start van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over uw indicatie/hulpvraag, (psychiatrische) achtergrond/problematiek(en), eventuele uitkering, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.

Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids) participatie. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van de cliënten en zijn eventuele arbeidsmarktvoorkeuren en /of toekomstvisie (totale hulpvraag).

Deze gegevens kunnen gedurende het begeleidingstraject worden aangevuld met een voor de cliënt ontwikkeld begeleidingsplan. Dit plan omvat alle activiteiten en producten die voor de cliënt zullen worden ingezet, alsmede de behaalde resultaten daarvan.

Zamensterk Werkt is ermee bekend dat de door gemeente verstrekte gegevens over werkzoekenden en persoonsgegevens in de zin van Wet Persoonsregistraties zijn en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze Wet en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is bepaald.


Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwijderd, zodra deze geen registratief doel meer dienen. Cliëntgegevens mogen na afloop van een begeleidingstraject nog vijf jaar worden bewaard.

Zamensterk Werkt dient bij beëindiging van het traject van werkzoekenden alle tot cliënt te herleiden gegevens, data en/of resultaten ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever.

Zamensterk Werkt is ermee bekend dat de door gemeente verstrekte gegevens over werkzoekenden en persoonsgegevens in de overeenstemming zijn met de Wet Persoonsregistraties  en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze Wet en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is bepaald.


Artikel 5: Toegang tot de registratie

Zamensterk Werkt wijst de cliënt op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in onze registratie. De cliënt heeft het recht om zijn geregistreerde gegevens in te zien.

Binnen Zamensterk Werkt hebben alleen de begeleiders, die dienstverlenende taken in opdracht van Zamensterk Werkt uitvoeren, en die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening aan of ten behoeve van de cliënt ten gevolge van hun taakuitoefening, het recht om persoonsgegevens in te zien.

Zamensterk Werk B.V. heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband met haar algemene verantwoordelijkheid.

Begeleiders van Zamensterk Werkt kunnen persoonsgegevens verstrekken aan: derden, uitsluitend met toestemming van de cliënt. Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren- en voortzetten.


Artikel 6: Correctierecht

Indien een cliënt wijziging of aanvulling verlangt van hem of haar betreffende gegevens in de registratie, dient hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de directie van Zamensterk Werkt, die daarop binnen een maand een beslissing neemt.

De directie draagt zorg, dat zijn beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Bij afwijzing heeft de geregistreerde de mogelijkheid om binnen twee weken in beroep te gaan bij de aangemelde instantie.


Artikel 7: Klachten

Indien cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij dit digitaal, mondeling of schriftelijk te wenden tot onze informatieservice. Wij verwijzen naar ons klachtenreglement.

Informatieservice Zamensterk Werkt
Zegwaardseweg 106c
Informatieservice Zamensterk Werkt
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
Telefoon: 079-3605734 (vragen naar de informatie service)
E-mail: administratie@zamensterk.nl
www.zamensterk.nl


Artikel 8: Looptijd en inwerktreding

Dit reglement is in werking getreden per juni 2016 en is ter plaatse en via de website in te zien.